October 18, 2021

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

หลังจากหนึ่งปีแห่งความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

X

Right Click

No right click