September 22, 2020

หลังจากที่เราได้เริ่มนำเอายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแบบแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วมหนึ่งปี ถือเป็นระยะเวลาที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม

X

Right Click

No right click