September 24, 2020

การบริหารจัดการน่านฟ้าของเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมาปรากฏอุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญยิ่งสิ่งหนึ่งคือ การบูรณาการการทำงานร่วมกันและอย่างต่อเนื่อง

X

Right Click

No right click