December 08, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยการขับเคลื่อน  Digital University

July 18, 2022 801

รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา (ขวาสุด) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร (Smart People) ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ด้วยกลไลพัฒนา และขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform  

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานวิจัยไปต่อยอดในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ นายไมตรี  ไตรติลานันท์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช. บริษัท ดาว ประเทศไทย, Gistda, Minor group, บริษัท ISS Consulting Thailand ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University โดยงานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

X

Right Click

No right click