โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2023

January 26, 2024 315

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ได้รับการยกย่องให้เป็น Thailand’s Top Corporate Brand Values 2023 จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจการแพทย์ในประเทศไทย ประจำปี 2566 ด้วยมูลค่าแบรนด์ 94,379 ล้านบาท และมีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 4 จาก 14 องค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลในหมวด Thailand’s Top Corporate Brands 2023 โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023” โดยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำโดย ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้ารับรางวัลดังกล่าว พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในอาเซียนและประเทศไทย” ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภญ.อาทิรัตน์ กล่าวว่า “รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2023 นี้ นอกจากจะเป็นเครื่องการันตีถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์บำรุงราษฎร์แล้ว ยังตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กรที่จะเป็นจุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด และสะท้อนถึงความทุ่มเทของบุคลากรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการ พันธมิตร และชุมชนของเรา ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มอบให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เราจะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับบริการสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

 

ทั้งนี้ งาน  ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 และมอบรางวัลให้แก่ 23 องค์กรในหลากหลายภาคธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียนประจำปี พ.ศ.2566  ซึ่งรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโดยหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เพื่อพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์อย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจากการคำนวณด้วยเครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่บูรณาการแนวคิดด้านการตลาดรวมถึงการเงินและการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์ออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค

X

Right Click

No right click