เทรนด์การศึกษา MBA ยังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจทุกวันนี้ยังต้องใช้การบริหารจัดการธุรกิจในการบริหารงาน

หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจและบัญชีดั้งเดิมนั้นเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ภายใต้สังกัดคณะสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาดนับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้การดิสรัปของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น

ในยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและการดิสรัปในหลากหลายด้านนี้เอง ที่ส่งผลโดยตรงให้ทุกองค์กรต้องกำหนด ค่านิยมหลัก (Core value)

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click