MBA @Kasetsart Business School (KBS) ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ เหมาะกับผู้บริหารทุกระดับ

April 21, 2022 1723

เทรนด์การศึกษา MBA ยังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจทุกวันนี้ยังต้องใช้การบริหารจัดการธุรกิจในการบริหารงาน

วันนี้หลักสูตร MBA ของทุกสถาบันต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อธุรกิจในโลกยุคใหม่ และทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน

MBA – ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KBS) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ปรับตัวเองทั้งในด้านหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 ด้วยหลักสูตรที่ตอบรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทำให้หลักสูตร MBA – KBS เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แผนในอนาคตจะมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนมากขึ้น ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หรือการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรโดยเฉพาะ

ปรับโฉมหลักสูตรปี 2565 ให้ทันสมัยตอบโจทย์ผู้เรียน

ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า KBS จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ทั้งหมด 3 หลักสูตรซึ่งปรับปรุงล่าสุดในปี 2565 นี้ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร MBA และ M.A.(Applied Finance) และอีก 1 หลักสูตรคือ บัญชีมหาบัณฑิตปรับปรุงเมื่อปี 2563   

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งจัดการเรียนการสอนแยกเป็น 5 โครงการตามกลุ่มผู้เรียน ดังนี้

- โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การเรียนการสอนมุ่งการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ เปิดรับรุ่นละ 20 คน

- โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) หรือ KIMBA เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งหมด การเรียนการสอนมุ่งการทำวิจัย ผู้เรียนมีทั้งคนไทยและต่างชาติจากทางยุโรป จีน เปิดรับรุ่นละ 15-20 คน

- โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ หรือ Young Executive MBA เปิดรับผู้ทำงานที่ประสงค์เตรียมพร้อมก้าวขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร เปิดรับรุ่นละ 70 – 80 คน

- โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร หรือ Executive-MBA เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อย่าง ซีอีโอ ทายาทกิจการ ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งแต่ละปีองค์กรขนาดใหญ่จะสนับสนุนผู้บริหารขององค์กรเข้าศึกษา เปิดรับรุ่นละ 30-40 คน การเรียนการสอนเน้นการค้นคว้าอิสระ (IS) นำโจทย์จากที่ทำงานมาค้นคว้าเพื่อให้ได้คำตอบที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

- โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ตำรวจ ทหาร และพลเรือนได้ศึกษาร่วมกัน เปิดรับรุ่นละ 30 -40 คน จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ มีวิชาที่เชื่อมโยงธุรกิจกับความมั่นคงของประเทศ

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (M.A. Applied Finance) หลักสูตรนี้เปิดสอนภายใต้โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตรทางด้านการเงิน ซึ่งสถาบันวุฒิบัตรนักวิเคราะห์การเงิน (Chartered Financial Analyst) หรือ CFA ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรมพันธมิตรในมหาวิทยาลัย หรือ University Affiliation Program (UAP) ที่ก่อตั้งโดยสถาบัน CFA
  2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์ เปิดสอนภายใต้ โครงการปริญญาโท การบัญชี (ภาคพิเศษ) ผู้เรียนหลักสูตรดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจบบัญชีก็สามารถเรียนได้ เปิดรับรุ่นละ 30 -40 คน เป็นหลักสูตร 2 ปีซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อยุคสมัย

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับรุ่นละ 10 คน เป็นหลักสูตร 3 ปี กลุ่มผู้เรียนมีทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และจากองค์กรธุรกิจ

ผศ.ดร.หฤทัย กล่าวต่อว่า ปี 2565 นี้หลักสูตร MBA ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับปรุงให้มีความทันสมัย โดยวิชาพื้นฐานที่เป็นทฤษฎีเก่ามีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ และได้เพิ่มวิชาที่ทันต่อยุคสมัย เช่น วิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดหรูหรา เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มีการปรับรายวิชาเลือกใหม่ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะเน้นไม่เหมือนกัน ที่ KBS มีรายวิชาเลือกที่คัดสรรมาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนแต่ละโครงการ เช่น โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) มีวิชาที่เชื่อมโยงธุรกิจกับความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ที่ KBS จะเน้นในรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือให้ผู้เรียนได้ทดลองทำจริง เช่น นิสิตในโครงการ EX - MBA จะมีเกมซิมูเลชั่นจำลองการทำธุรกิจ และมีโปรแกรมด้านสถิติเข้ามาช่วยทำให้นิสิตได้เห็นภาพและได้ฝึก Soft Skill ไปในตัว

สำหรับโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) และโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ มีการปรับปรุงรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ และกลุ่มวิชาการตลาด เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย การปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้หลักสูตรได้เพิ่มโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกได้หลากหลายมากขึ้น

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ กล่าวเสริมถึงการปรับหลักสูตรใหม่ว่า “ปีการศึกษา 2565 เรามีการเพิ่มรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หลักสูตรของเรามีจุดเด่นในเรื่อง 1. คุณภาพอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศแทบทั้งสิ้น 2. ในแต่ละรายวิชาเรามีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทรู กสิกร กระทิงแดง ฯลฯ มาบรรยาย 3. อาจารย์ของเราเน้นการทำวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และ 4. เราให้ความสำคัญกับการงานบริการวิชาการกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง”

ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กล่าวเสริมว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทำให้เราได้พัฒนารายวิชาที่ตอบรับโจทย์ความท้าทาย อย่าง เรื่องของ AI หรือรูปแบบการเงินใหม่ๆ บิตคอยน์ เรามีการนำกรณีศึกษาเข้ามาใช้ในแต่ละรายวิชาด้วย”

โควิด – 19 เปลี่ยนวิถีการศึกษาไทย

แม้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงจากออนไซต์ (On - Site) หรือการเรียนที่สถาบันการศึกษาสู่ออนไลน์ (Online) หรือการเรียนที่ใดก็ได้ แต่เชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิด – 19 ยุติลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายเรื่อง

ผศ.ดร.หฤทัย ได้ให้มุมมองในเรื่องนี้ว่า โควิด – 19 ทำให้ต้องปรับตัวทั้งผู้เรียนและผู้สอน การเรียนการสอนต้องผ่านระบบออนไลน์ ตำราเรียนต้องใช้ e-book แทน ซึ่ง KBS ก็มีทุนสำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลให้กับคณาจารย์

เราเชื่อว่าหลังโควิด – 19 ยุติ รูปแบบการเรียนระดับปริญญาโท และจำนวนผู้เรียนจะไม่เหมือนเดิม ก่อนโควิด – 19 เราเห็นสัญญาณแล้วว่าคนเรียนน้อยลง ค่านิยมของการศึกษาปริญญาโทลดลง การจะใช้เวลาเรียน 2 ปีแล้วได้ดีกรีจะลดน้อยลง จะเป็นการเรียนคอร์สระยะสั้น แต่เอาไปใช้งานได้จริง ซึ่งวิชาใดที่คณะมองว่าเป็นที่ต้องการของบุคคลภายนอก จะใช้ช่องทาง GSPP (Graduate Study for Potential Professionals) ของบัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยไม่จำกัดอายุ และผู้เรียนมีอิสระเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถตามอัธยาศัย ยังสามารถสะสมรายวิชาและขอโอนหน่วยกิต กรณีที่ต้องการเรียนในสาขาวิชาที่ตนสนใจเพื่อรับการอนุมัติปริญญาโทเมื่อครบเงื่อนไขการศึกษาตามหลักสูตรได้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุล กล่าวเสริมว่า “คำพูดที่ว่า MBA กำลังจะตายนั้นมีหลายๆ สาเหตุ ตอนนี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดน้อย จำนวนหลักสูตรและมหาวิทยาลัยโอเวอร์ซัพพลาย ทำให้บางหลักสูตรไม่สามารถอยู่รอดได้ แต่ก่อนที่คนเราจะตายคนเราจะต้องดิ้นรน เราจึงเห็นว่าบางหลักสูตรหันไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ บางหลักสูตรมีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้น มีรายวิชาที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อย่าง วิชา AI for Marketing Analysis ผมเชื่อว่าหลังโควิด -19 เราจะได้กลับมาเรียนจะได้เห็นบรรยากาศในชั้นเรียน ได้กลับมาสร้างเน็ตเวิร์คกัน”

ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่หายไปบ้าง 2 ปีที่ผ่านมา เราคาดว่าก่อนสิ้นปีเราจะได้กลับมาทำกิจกรรมบางส่วนได้อีก ทำให้การเรียนกับเรามีความแตกต่างมีการดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีการสร้างเน็ตเวิร์คเครือข่าย นิสิตของเราไม่ได้เรียนแบบต่างคนต่างเรียน เรามีการช่วยกัน มีมิตรภาพระหว่างชั้นเรียน เราจะได้สัมผัสพูดคุยกันจริง มี Human Touch”

หลักสูตรอนาคต ต้องบูรณาการหลายคณะ

ผศ.ดร.หฤทัย กล่าวว่า จากนี้ไปหลักสูตรจะต้องปรับเป็นลักษณะของการบูรณาการ จะอยู่แบบคนเดียวไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องร่วมมือข้ามศาสตร์ข้ามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ที่ตอบสนองบริบททางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ในอนาคตองค์กรต้องมีความลีนมากขึ้นบุคลากรหนึ่งคนต้องทำอะไรได้มากกว่าเดิม แต่เราต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่อยากทำอะไรนานๆ อยากทำเป็นจ็อบๆ ไป การจ้างงานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป บริษัทต้องการคนที่มีความรู้รอบด้าน เราต้องสร้างคนเก่งที่มีความรู้มองเห็นปัญหาและโอกาส และคนที่กว้างขวางมีเครือข่ายสามารถเชื่อมโยงงานและคนเพื่อต่อยอดธุรกิจได้

ผศ.ดร.หฤทัย ได้กล่าวย้ำถึงความสำเร็จของผู้เรียนเมื่อมาเรียนที่ KBS ว่า การมาเรียนที่ KBS ไม่ว่าหลักสูตรใดก็ตามผู้เรียนจะได้ทั้งประสบการณ์ในการทำวิจัย ได้องค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาหน้าที่การงาน อย่างผู้เรียนท่านหนึ่งทำงานแผนกจัดซื้อหลังจากที่ได้เรียน MBA ทำให้เขาเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เข้าใจการทำงานที่มีการเชื่อมโยงกัน หลักสูตรจะเน้นให้เขาเห็นว่าเขาทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องมีคนรอบข้าง ต้องพร้อมเป็นผู้นำหรือผู้ตามให้เหมาะกับสถานการณ์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KBS) ศึกษารายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้เรียน เพิ่มเติมได้ที่ http://www.mba.bus.ku.ac.th/


เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ภัทรวรรธน์ พงษ์บริพันธ์

Last modified on Sunday, 24 April 2022 05:57
X

Right Click

No right click