February 27, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมมือกับ WINTEC จากนิวซีแลนด์ จัดตั้ง “UTK-WINTEC English Language Training Centre”

August 17, 2017 1971

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ

กับ Mr.David Christiansen รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์ (Waikato Institute of Technology) หรือ WINTEC เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “UTK-WINTEC English Language Training Centre” และยังนับเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันการสอนภาษาในประเทศไทยของสถานศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก 

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การประสานของหน่วยงานด้านการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ที่ต้องการร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพให้มีทักษะด้านภาษาตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ 

ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ “UTK-WINTEC English Language Training Centre” จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นปี 2561

Last modified on Tuesday, 19 November 2019 07:03
X

Right Click

No right click