October 21, 2021

มข.เปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

October 04, 2021 181

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

หรือ NETSAT –  North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center โดยมี โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ และ “เตรียมพร้อมกับการสอบ NETSAT”  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้น นี้มุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม สามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่

ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็น “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ชั้นนำระดับชาติ” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดตลอดจนการใช้บริการต่างๆของ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT – North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center สามารถเข้าดูได้ที่เว็ปไซต์ https://netsat.kku.ac.th/ หรือ เพจเฟสบุค ชื่อ NET SAT

Last modified on Monday, 04 October 2021 10:43
X

Right Click

No right click