มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG

March 15, 2023 98

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในการนี้ได้เข้าพบนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนรู้แนวทางผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) พร้อมรับแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้นำเสนอแผนพัฒนาในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แบรนด์ Inno mor โดยตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในปี 2566 นี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนหรือครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Last modified on Wednesday, 15 March 2023 08:22
X

Right Click

No right click