กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน US Equity

May 30, 2024 128

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5  ดาว จาก  Morningstar Thailand  ประเภทกองทุน US EQUITY ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวมและผลตอบแทน 3 ปี โดยกองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ตรงตามความคาดหวังของผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ซึ่งวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก โดยมาจากค่าที่เรียกว่า Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) ซึ่งกองทุนที่ได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ กองทุนที่มีค่า MRAR % Rank อยู่ในกลุ่ม Top 10%

สำหรับกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ได้แก่ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) มุ่งเน้นลงทุนให้ใกล้เคียงกับการลงทุนในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เทียบวัดผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 500 บริษัท ซึ่ง บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นอย่างยิ่งบริหารจัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีสุขภาพชีวิตและการเงินที่มั่นคง 

หมายเหตุ:

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

คำเตือน:

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ aiaim.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Related items

X

Right Click

No right click