SCGC ร่วมเวทีขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในงาน TCP Sustainability Forum 2023

October 04, 2023 521

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน

ขานรับนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อรับมือวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความท้าทายของภาคธุรกิจในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด และถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับองค์กรชั้นนำจากหลายภาคอุตสาหกรรม ในเวทีสัมมนาด้านความยั่งยืน TCP Sustainability Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังความร่วมมือ เปลี่ยนพันธสัญญาเป็นการลงมือทำ” (Net Zero Transition - From Commitment to Action) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และถ่ายทอดประสบการณ์การนำแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หัวข้อเสวนา “เศรษฐกิจหมุนเวียน: ภาคธุรกิจจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านได้อย่างไร”

SCGC มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้าน Low Carbon นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ SCGC ยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย นำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิต

“การแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ถือเป็นความท้าทายที่ทุกฝ่ายต้องมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันและลงมือทำอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ความท้าทายนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดโซลูชันและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคม  สิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน” นายธนวงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ SCGC ยังได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ TCP พัฒนา “กล่องเติมพลังกาย พลังใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกล่องผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) มีคุณสมบัติกันน้ำ รองรับการกระแทก น้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวก และภายในกล่องบรรจุนวัตกรรมด้านอาหารจากกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีโปรตีนและเส้นใยอาหารสูงผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

งาน TCP Sustainability Forum 2023 จัดขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจ TCP มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของพันธมิตรในอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Net Zero Transition - From Commitment to Action ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพันธสัญญาให้เป็นแนวทางและการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SCGC และกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน ถือเป็นองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

Related items

X

Right Click

No right click