Chester’s เอาใจสายกินและขาช็อปเดินห้าง ขยาย 5 สาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า

 

ศาสตราจารย์ จาง ซีเจิ้น (Professor Zhang Xizhen) หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะวิจัยโครงการวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในฐานะที่เครือซีพีและซีพีเอฟเป็น องค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน โดยมี นายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ หนองจอก กรุงเทพฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ด้วยการนำ “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาสู่ “สงขลาโมเดล” เพื่อขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน

Page 1 of 19
X

Right Click

No right click