กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

นายอธิศมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานการตลาด และการเงินการธนาคารมากว่า 25 ปี โดยก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และยังได้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ได้ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพมาบริหารงานบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลงานที่โดดเด่นมากมาย อาทิ การพัฒนาและผลักดันให้เกิดการให้บริการบัตรเครดิตค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่สร้างประสบการณ์ช้อปปิงที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าภายใต้แบรนด์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ให้ดูแลด้านการบริหารบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของทั้งเครือภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรัล เดอะวัน”

ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นายอธิศจะดูแลและรับผิดชอบการขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้งหมด เพื่อครองความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

นายอธิศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทรนท์ (Trent University) ประเทศแคนาดา โดยได้รับทุนการศึกษาจาก Canadian International Development Agency (CIDA) และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดโครงการ “Krungsri ESG Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิสัยทัศน์ด้าน ESG เพื่อยกย่องและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  และ    ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG พร้อมต่อยอดด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ Krungsri ESG Academy 2024 โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ESG ให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนตามกรอบ ESG และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในระยะยาว

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ กรุงศรีตระหนักถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสู่เส้นทางของความยั่งยืน โดยเราพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้าน ESG ด้วยเป้าหมายสำคัญสามประการ คือ 1. ส่งเสริมความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญของ ESG และเห็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิด  2. ให้การช่วยเหลือธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่นำไปใช้ได้จริง  3. ขยายโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างพันธมิตรในการต่อยอดด้าน ESG ได้ครบทุกมิติ”

“อย่างไรก็ตาม การลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านให้เกิดขึ้นจริง นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การมีความรู้ ความเข้าใจที่ครบถ้วนในทุกมิติ การพัฒนาแผนธุรกิจที่นำไปสู่การวัดผลได้จริง รวมไปถึงการเข้าถึงเครือข่ายที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปีนี้ กรุงศรีจึงได้สานต่อโครงการ Krungsri ESG Awards เป็นปีที่สอง เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้าน ESG และนำแนวทางไปปรับใช้กับธุรกิจจนเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเรามุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ลงมือทำ ESG อยู่แล้ว ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ เห็นว่า ESG สามารถทำได้จริงและจำเป็นต้องทำ พร้อมกันนี้ กรุงศรีได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรมพิเศษ Krungsri ESG Academy 2024 โดยจะเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ESG ให้กับผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น เพื่อช่วยสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในระยะยาว” นางสาวดวงกมล กล่าวเสริม

สำหรับโครงการ Krungsri ESG Awards 2024 ได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิสัยทัศน์ด้าน ESG มากมาย ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมแนะนำแนวทางในการปรับตัวให้กับธุรกิจ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

  • รางวัลที่มอบให้กิจการที่มีความเป็นเลิศ ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Excellence) และ
  • รางวัลเพื่อเชิดชูกิจการที่ริเริ่มและดำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ดีทั้งสามด้าน (Highly commended)

โดยในปีนี้ มีกิจการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 60 องค์กร ประกอบไปด้วย ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น สมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) รวมถึงผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของกรุงศรี ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมพิเศษ Krungsri ESG Academy 2024 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG อย่างครบทุกมิติจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ตลอดระยะเวลาสี่เดือน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต รวมถึงแนวทางการดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมสีเขียวตามนิยาม Thailand Taxonomy และได้ลงมือพัฒนาแผนในการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามกรอบ ESG (Transition Plan) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรและกรุงศรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสการเข้าถึงเครือข่าย ESG ที่น่าเชื่อถือจากเครือข่ายพันธมิตรของกรุงศรี เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

“นับเป็นความน่ายินดีที่กรุงศรีได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในวงการ ESG มาร่วมสานต่อในการผลักดันธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนผ่านโครงการดี ๆ อย่าง Krungsri ESG Awards และ Krungsri ESG Academy แล้ว กรุงศรียังได้ตั้งเป้าให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Finance) สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไว้ที่จำนวนกว่า 4,500 ล้านบาท และด้วยการสนับสนุนของกรุงศรีที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME ในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต และช่วยให้ทุกธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้  โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นางสาวดวงกมล กล่าวปิดท้าย

หนุนการสร้างบุคลากรสายเทค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาค

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ตอบรับแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางของทางสมาคมธนาคารไทย ด้วยการออกมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และผู้ประกอบการ SME เป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤศจิกายน 2567

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศ  (D-SIB) ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย จึงพร้อมตอบรับแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางของทางสมาคมธนาคารไทย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR MLR และ MOR ลง 0.25% เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน”

สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว มีดังนี้ 

  1. ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามข้อมูลธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน (ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด)
  2. ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันครอบคลุมทั้งที่เป็นลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท (ตามข้อมูลธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) และมียอดขายไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน (ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด)

ลูกค้าต้องมีบัญชีสถานะปกติ (ไม่มีการค้างชำระ) โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั้ง 2 กลุ่มอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน โดยการคัดเลือกลูกค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับลูกค้าที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามาได้ที่ www.krungsri.com หรือติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME สามารถติดต่อ 0 2296 6262  หรือ 0 2626 2626

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับขาช้อปออนไลน์ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท หรือบัตร Krungsri Boarding Card ที่ช้อปผ่าน Lazada App หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป (ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่งสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ) ต่อ 1 คำสั่งซื้อ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน Lazada ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เมื่อช้อปผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ หรือ บัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D หรือบัตร Krungsri Boarding Card รับส่วนลด 200 บาท โดยจะต้องเก็บคูปองส่วนลดที่ Lazada ผ่านเมนู “สิทธิพิเศษ”
  • หรือเมื่อช้อปผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท รับส่วนลด 150 บาท โดยจะต้องเก็บคูปองส่วนลดที่ Lazada ผ่านเมนู “สิทธิพิเศษ” (ยกเว้นบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ และ บัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D และบัตร Krungsri Boarding Card)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/cards/shopping-online/debit-lazada 

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

X

Right Click

No right click