CSR

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ สู่เป้าหมาย Net-Zero

May 13, 2022 1635

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนาม MoU กับ ซีพี–เมจิ ขยายผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรี มุ่งสู่เป้าหมายปี 2565 ปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น บนพื้นที่ 80 ไร่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สอดรับตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ บริษัท ซีพี–เมจิ จำกัด ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี–เมจิ เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้  ซีพี-เมจิ มีแผนปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น รวม 80 ไร่ ในพื้นที่ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี การจัดทำแนวกันไฟ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า สร้างเครือข่ายชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขยายผลจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในปี 2564 ที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมากกว่า 70 ไร่

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานฯ มีพันธกิจสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ให้คงอยู่ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพป่าที่มีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมดูแลรักษาผืนป่าของประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีภาคเอกชน อย่าง ซีพี-เมจิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าด้วยความทุ่มเท

 

ด้าน นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลต่อทุกชีวิตบนโลก ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นและสร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) สอดรับกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

 

ซีพี-เมจิ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่า และปลูกป่าต้นน้ำ โดยปลูกต้นไม้ไปทั้งหมด 14,000 ต้น บนผืนป่า 70 ไร่ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และในปีนี้ มีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตห้ามล่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรีและสระบุรี รวมทั้งสิ้น 150 ไร่ ภายใต้แผนระยะยาวที่บริษัทฯ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 1,000 ไร่ ในปี 2573

X

Right Click

No right click