August 17, 2022

EXIM BANK เริ่มโครงการ EXIM Digital Transformation

June 26, 2022 351

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick-off) EXIM Digital Transformation เพื่อพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมและแผนงานของระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking)

โดยมีนางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง (ที่ 2 จากขวา) หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ แนวทาง และแผนงานของโครงการ ให้แก่ผู้บริหารธนาคาร คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 

X

Right Click

No right click