December 08, 2022

มูลค่าการส่งออกประจำปีของอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจขายสินค้าให้กับลูกค้าผู้บริโภคโดยตรง (Business-to-Consumer: B2C) ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.102 แสนล้านบาทในปี 2564

ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีความสนใจและจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

X

Right Click

No right click