คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตได้เกินกว่า 49%

May 27, 2024 122

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการขอผ่อนผันและการผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้เกิดความครบถ้วนของการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

การจัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ารองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจจะส่งผลต่อฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ โดยประกาศฉบับนี้จะทำให้บริษัทรวมถึงสำนักงาน คปภ. มีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านลุล่วงไปได้

โดยขณะนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว  เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างประกาศต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดร่างประกาศทั้งฉบับได้ที่ https://www.oic.or.th/th/public-hearing/ 

Related items

X

Right Click

No right click