สำนักงาน คปภ. เดินเครื่องทดสอบระบบรายงานทางการเงินในรูปแบบคู่ขนาน ตามกรอบ TFRS 17

June 01, 2024 144

ออกคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต ส่งงบการเงินคู่ขนานและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการคู่ขนาน (Parallel Run) สำหรับข้อมูลประจำไตรมาส 1/2567 ภายในเดือนสิงหาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ พิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายสำหรับการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพิจารณาประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย รวมทั้งพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนการรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) กำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งงบการเงินคู่ขนาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการคู่ขนาน (Parallel Run) สำหรับข้อมูลประจำไตรมาส 1/2567 ภายในเดือนสิงหาคม 2567 รวมถึงกำหนดให้บริษัทดำเนินกระบวนการตรวจข้อมูลดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ในฐานะนายทะเบียน จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 9/2567 และ 10/2567 เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต ส่งงบการเงินคู่ขนาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการคู่ขนาน ที่จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

โดยงบการเงินคู่ขนาน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการคู่ขนาน ที่ต้องรายงานตามคำสั่งฯ นี้เป็น ข้อมูลทางการเงินที่บริษัททดลองจัดทำขึ้นในรูปแบบตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ TFRS 17 รวมถึงเพื่อเป็นการทดสอบระบบการนำส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่สำนักงาน คปภ. พัฒนาขึ้น และเพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ทดลองจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการตาม TFRS 17 ก่อนที่มาตรฐานจะมีผลใช้บังคับในปี 2568 ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทประกันภัยนำส่งในกิจกรรมนี้ อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในการออกรายงานทางการเงินในปี 2568

นอกจากนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการติดตามและควบคุมคุณภาพของกระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทประกันภัย ในคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวจึงได้มีข้อกำหนดให้บริษัทดำเนินการตรวจกระบวนการจัดทำงบการเงินคู่ขนาน เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเริ่มมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบงบการเงินใหม่ และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรับทราบความพร้อมของกระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายการขอบเขตการตรวจที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในช่วงปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Related items

X

Right Click

No right click