35 ปี LPN x Thai Red Cross Society สร้างความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

June 12, 2024 85

ร่วมส่งมอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567

เนื่องในวันที่ 14 มิ.ย. ของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ (WHO : World Health Organization) ได้กำหนดให้เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยได้นับล้านคนต่อปีทั่วโลก โดยในปี 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิ.ย. 2567 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคโลหิตที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย, เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่, เพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และในโอกาสที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความ น่าอยู่ในทุกมิติ เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด ครบรอบปีที่ 35 ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 และในปีนี้ ร่วมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 200,000 บาท ในการจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกวันผู้บริจาคโลหิตโลกจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว โดยมี นางสาวดารณี  ฉัตรพิริยะพันธ์ กรรมการบริหาร และ นายประพันธ์ศักดิ์  รักษ์ไชยวรรณ  กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเงินจำนวนดังกล่าว ให้กับนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้อย่างมีคุณค่า ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ ตลอดจนสร้างให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click