ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อนำเสนอโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง

July 10, 2024 58

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาโครงการทางพิเศษ นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อนำเรียนถึงความเป็นมาของโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง จังหวัดตราด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานศึกษาในครั้งนี้ ต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้นำไปใช้ประกอบการศึกษาในขั้นตอนถัดไป

ในการนี้มีคณะผู้บริหาร จังหวัดตราดนำโดย นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุม กล่าวต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะ ซึ่งมีนายชัยพล ภูต้องลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด นายรังสรรค์ เรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 หน่วยงาน

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 นั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้มีข้อสั่งการ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พิจารณาดำเนินการสำรวจศึกษาและออกแบบสะพานข้ามเกาะช้าง ดังนั้น กทพ. จึงได้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสู่เกาะช้างได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางไปยังเกาะช้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและการเงิน, เพื่อสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design), เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง

โดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ดังนี้

  1. การเสนอแนวคิดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดที่มีศักยภาพ และความเหมาะสมของโครงการ ฯ ทั้งในด้านวิศวกรรม ความคุ้มค่าการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดตราด
  2. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าทางสังคม และการท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัด
  3. แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว ทางด้าน สิ่งแวดล้อม สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ชุมชน รวมถึงป่าสงวนแห่งชาติ ในการนี้ ส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน จังหวัดตราด พร้อมสนับสนุน กทพ. เร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฯ ให้เดินหน้าอย่างเต็มที่

หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้ไปสำรวจพื้นที่ ที่คาดว่าจะทำทางเชื่อมออกจากฝั่งแผ่นดินบริเวณ แหลมงอบ อ่าวท่ากระดาน และ อ่าวธรรมชาติ

และวันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะ ได้ลงสำรวจ พื้นที่ที่คาดว่าจะทำทางเชื่อมออกจาก เกาะช้าง ณ บ้านด่านใหม่ บ้านคลองตาเกิด และท่าเรือเฟอรี่เกาะช้าง (บ้านอ่าวสับปะรด)

Related items

X

Right Click

No right click