มจธ. จับมือ เซ็นทรัล พัฒนาบุคลากรซัพพลายเชนเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน

September 03, 2019 3531

บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Supply Chain Management School กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณสาธินี จรูญศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม โดยมี ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ Chief Operating Officer, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์

ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel และบูรณาการศาสตร์การจัดการเฉพาะทาง อาทิ การจัดการนวัตกรรม การบริหารโครงการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับบุคลากร ซึ่งมุ่งเน้นกลไกการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม การเรียนรู้เน้นกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรอย่างยั่งยืน

คุณสาธินี จรูญศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง  มีหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์ครบทุกด้าน   รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อวงการโลจิสติกส์ในเมืองไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองจาก APICS หลักสูตรจึงมีมาตรฐานรองรับและสร้างความมั่นใจกับผู้เรียน หลักสูตรต่างๆ จะถูกนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับ Central Retail เพื่อสร้างให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ก้าวทันเทรนด์ต่างๆ ในโลกของโลจิสติกส์

คุณธเนศร เนื่องจำนงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่าย Logistics & Supply Chain บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวเสริมว่า กลุ่มเซ็นทรัลมีนโยบายในการพัฒนา Logistics & Supply Chain ให้รองรับต่อความต้องการลูกค้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น หลากหลายขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการช้อปปิ้งของลูกค้า Supply Chain จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้

 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้ตื่นตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มจธ.เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างผลงานวิชาการทั้งในด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร จะทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะนำไปสู่การนำความรู้ไปพัฒนางานและองค์กรเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้ต่อไป

 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ. กล่าวเสริมว่า ภารกิจหลักของศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันต่างๆ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร อีกทั้งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถสร้างและขับเคลื่อนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้ การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการเชื่อมโยงภาคการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรม เมื่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรไม่ใช่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ใบปริญญา แต่เป็นการที่เซ็นทรัลมีเป้าหมายและโจทย์ที่ชัดเจน

เราจึงยกมหาวิทยาลัยไปไว้ในเซ็นทรัลและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพัฒนาบุคลากรเท่านั้น แต่รวมไปถึงการศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในอนาคต เช่น การจัดการโลจิสติกส์ สำหรับการค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับความรู้และทักษะที่จำเป็นของบุคลากร โดยให้ความสำคัญในเรื่องการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานได้จริง รายละเอียดเพิ่มเติม www.steco.kmutt.ac.th

X

Right Click

No right click