December 04, 2021

ความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา

November 13, 2019 527

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล นำโดย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี “ร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการ กับ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประภามนตรี 2 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อร่วมมือกันพัฒนาทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม บัวสวรรค์ โรงเรียนประภามนตรี 2 

ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และการให้บริการในแขนงต่าง ๆ ซึ่งสร้างผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านให้กับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศไทย รวมถึงสร้างอาชีพให้คนไทยอย่างมากมาย การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหรือบุคลากรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งสองสถาบันให้ความสำคัญ จึงได้เกิดการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งครอบคลุมไปถึงในด้านการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางด้านจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การเปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติการร่วมกัน การจัดกิจกรรมวิชาการของนักเรียน และยังรวมไปถึงด้านการจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเสริมประสบการณ์รายวิชาโรงเรียนร่วมกับวิทยาลัย เป็นต้น

โดยในการลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรียนประภามนตรี 2 ในครั้งนี้ ยังมีผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และยังรวมไปถึงผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ

Related items

X

Right Click

No right click