October 20, 2021

วิทยาลัยดุสิตธานี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพ

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย

Dusit Thani College in cooperation with Japan’s most prestigious

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล นำโดย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี “ร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการ กับ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประภามนตรี 2 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อร่วมมือกันพัฒนาทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม บัวสวรรค์ โรงเรียนประภามนตรี 2 

ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และการให้บริการในแขนงต่าง ๆ ซึ่งสร้างผลประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านให้กับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศไทย รวมถึงสร้างอาชีพให้คนไทยอย่างมากมาย การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหรือบุคลากรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งสองสถาบันให้ความสำคัญ จึงได้เกิดการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งครอบคลุมไปถึงในด้านการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางด้านจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การเปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติการร่วมกัน การจัดกิจกรรมวิชาการของนักเรียน และยังรวมไปถึงด้านการจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเสริมประสบการณ์รายวิชาโรงเรียนร่วมกับวิทยาลัย เป็นต้น

โดยในการลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและโรงเรียนประภามนตรี 2 ในครั้งนี้ ยังมีผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และยังรวมไปถึงผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ

คณะผู้บริหารของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกของวิทยาลัย ซึ่งสามารถคว้าชัย กวาดถ้วย 2 รางวัลใหญ่

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click