October 21, 2021

EXIM BANK จับมือ ก.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนเกษตรกรไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

September 29, 2021 274
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร อีก 6 แห่ง ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การจัดฝึกอบรม และการสนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร รวมทั้งการขยายเครือข่ายธุรกิจให้เกษตรกรไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

29 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4
X

Right Click

No right click