December 04, 2021

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดสถิติ 4 ปีเรื่องร้องเรียนแข่งขันไม่เป็นธรรมเพิ่มสูง 

October 17, 2021 239

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) สรุปเรื่องร้องเรียน 4 ปี มีเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 97 เรื่อง จำแนกตาม 19 ธุรกิจ ธุรกิจประเภทพาณิชย์มีการร้องเรียนสูงสุดถึง 38 เรื่อง  เมื่อจำแนกตามพฤติกรรมที่กระทำความผิดแบ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ 13 เรื่อง การตกลงร่วมกันทางธุรกิจ 6 เรื่อง การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 66 เรื่อง และไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 รวม 12 เรื่อง  

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวถึงเรื่องร้องเรียนตั้งแต่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2564) มีเรื่องร้องเรียนรวม 97 เรื่อง  แบ่งเป็นปี 2560 จำนวน 2 เรื่อง ปี 2561 จำนวน 11 เรื่อง ปี 2562 จำนวน 20 เรื่อง ปี 2563 จำนวน 30 เรื่อง และปี 2564 จำนวน 36 เรื่อง ใน 19 ประเภทธุรกิจ

โดยธุรกิจประเภทพาณิชย์มีการร้องเรียนสูงสุดถึง 38 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก แฟรนไชส์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หากจำแนกตามพฤติกรรมที่กระทำความผิดแบ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดย    มิชอบ มาตรา 50 จำนวน 13 เรื่อง การตกลงร่วมกันทางธุรกิจ มาตรา 54 จำนวน 6 เรื่อง การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรา 57 จำนวน 66 เรื่อง และไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 จำนวน 12 เรื่อง

ซึ่งมีคดีสำคัญที่ กขค. พิจารณาว่ามีความผิดตามมาตรา 57 และดำเนินการลงโทษปรับทางปกครอง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีกีดกันทางการค้าในธุรกิจผลผลิตการเกษตร กรณีการปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นตันแทนจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร กรณี  โรงคัดบรรจุผลไม้ปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม กรณีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

นายสันติชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กขค. ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือเรียกสั้นๆ ว่าไกด์ไลน์ เพื่อสร้างความชัดเจนและให้มีมาตรฐานทางการค้าที่เป็นธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้จัดทำไกด์ไลน์ซี่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก  ไกด์ไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์  ไกด์ไลน์ธุรกิจการรับซื้อผลไม้  ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่  และมีอีก 1 ไกด์ไลน์ คือไกด์ไลน์การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับ SMEs ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และในระหว่างนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแนวทางการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามที่ไกด์ไลน์กำหนด

หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดได้รับการเอารัดเอาเปรียบการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โทร. 0 2199 5444 หรือทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th

X

Right Click

No right click