สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”

February 01, 2022 422

ถอดบทเรียนจากผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจมานานกว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการที่นำไปปฎิบัติได้จริง

ผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้มีการประกาศปิดประเทศและล็อกดาวน์นานนับเดือน ลามกระทบหนักสู่ภาคธุรกิจน้อยใหญ่ เรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่างเจ็บตัว สาหัสกันทั่วหน้า ตั้งแต่ระดับบุคคล (ลูกจ้างองค์กร) สู่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างชนิดที่ปัจจุบันยังมองไม่เห็นทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลย

ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวชี้วัดการอยู่รอดของภาคธุรกิจ วัดได้จากศักยภาพในความแข็งแกร่งและการอยู่รอดของธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่ชี้ชัดได้ว่า ศักยภาพในการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์เป็นเช่นใด องค์กรที่มีการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ไม่ยากจนเกินไปนัก 

องค์กรที่มีการวางแผนที่ดี เพราะมีหลักในการบริหารธุรกิจและบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการในทุก ๆ มิติ จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคลื่นธุรกิจที่ถาโถมไปได้ ในทางกลับกัน องค์กรที่ดำรงอยู่อย่างไร้หลักการ ครั้นเมื่อเกิดปัญหา ย่อมไม่อาจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นานนัก จึงเกิดการล้มหายตายจากไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกระแสการแทนที่จากคลื่นเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Digital Disruption ที่พร้อมจะมาแทนธุรกิจเดิม ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีแนวโน้มมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา

ถึงเวลาแล้ว ที่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักบริหาร จะหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และหลักการของการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน เพราะการบริหารธุรกิจมีมากกว่าแค่เรื่องการขายและการตลาดเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจนั้น ๆ

“คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” หนังสือที่รวบรวมและถอดบทเรียนจากการที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการด้วย หลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ คิดอย่างถูกวิธี คิดถูกทาง คิดอย่างมีเหตุผล คิดให้เกิดผล เหตุที่ควรใช้แนวคิดของหลักธรรมโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นหลักความจริง ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ มีระเบียบวิธีคิด (Thinking Methodology) และระบบ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)” ที่นำไปปฏิบัติได้จริง เขียนโดย อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปัน เพื่อให้นักธุรกิจน้อยใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ หลักการที่เป็นสากล ในการคิดวางแผนและปฏิบัติสู่การสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง เพื่อเป็นดั่งภูมิคุ้มกันภัย ปกป้องธุรกิจให้มีเกราะกำบัง มีตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หากมองวิกฤติในครั้งนี้ในแง่ดี เราก็ถือว่าโชคดีมาก ที่สามารถนำหลักการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องเตือนภัยและกลับมาเรียนรู้หลักการบริหาร หลักคิด สู่หลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังคำที่ว่า หากมีหลักคิดที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดี และผลลัพธ์ที่ดีย่อมตามมาอย่างแน่นอน หรือในทางพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่า เมื่อสร้างเหตุที่ดี ผลย่อมดีตาม เช่นนั้นเอง 

หนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” มาพร้อมกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจและแบบฟอร์มสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานและบริหารงานให้สำเร็จได้จริง ผลงานโดย วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ หนา 376 หน้า ราคา 295 บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์วิช 02 418 2885

X

Right Click

No right click