KKP และผู้แทนเยาวชน APEC VOTF 2022 ร่วมงานเสวนา

February 06, 2023 83

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร(KKP) โดยนายทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หนึ่งในทีมที่ปรึกษาของเยาวชนผู้แทนประเทศไทย (Educator) ในเวทีการประชุม APEC Voices of the Future 2022 (APEC VOTF 2022) พร้อมด้วยนางสาวนภัสสร พิศิษฏพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้แทนเยาวชนของประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนา Bangkok Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bangkok Goals on BCG Economy) ตามแนวทางการรับไม้ต่อจากเอเปคสู่การปฏิบัติจริง โดยภายในงานได้มีการเชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และเยาวชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทยเข้าร่วมการเสวนา ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565

ผลจากการเสวนา Bangkok Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum จะถูกนำไปจัดเตรียมสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ประเมินและทบทวนผลการดำเนินการ ทั้งภายในประเทศและในกรอบเอเปค

ทั้งนี้ เป้าหมายกรุงเทพฯ ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยเหล่าผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มาร่วมงานประชุม APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bangkok Goals on BCG Economy) ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่ การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืน และการลดและจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายกรุงเทพฯ เป็นเอกสารฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของเอเปคที่วางบรรทัดฐานและระบุเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาคในระยะยาว

X

Right Click

No right click