December 08, 2023

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

September 30, 2023 134

NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทน 5 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และนายเรวัฒน์ รอดมั่น ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ หอประชุม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ

นายสมชาย ลีหล้าน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุ่งสู่การเป็น “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก อาทิ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

“จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความยินดีที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนและชุมชนผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะชุมชนบ้านรักไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบ และจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ IT และ Social Media อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต 

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง แก่ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน/ชุมชน

ในปี 2566 NT ได้ดำเนินการตามแผนงานด้าน NT CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบตามเป้าหมายในวันนี้ ทำให้มีชุมชนในโครงการครบทั้งประเทศ รวม 77 จังหวัด รวม 83 แห่ง  โดยชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นชุมชนในลำดับที่ 83  โดย NT ได้จัดการอบรมทักษะด้านไอที พร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนและผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, YouTube, TikTok  รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนการสร้างรายได้โดยการขายสินค้าด้วยระบบชื้อขายออนไลน์  TYC e-Commerce การสาธิตการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การให้บริการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบ Social Security โดยการใช้บริการผ่านระบบเสาอัจฉริยะสมาร์ตโพล (Smart Pole) ที่รวมบริการต่าง ๆ ไว้ในเสาต้นเดียว เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ลำโพงระบบเสียงประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ สามารถควบคุมทุกระบบได้จากศูนย์กลาง ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โกโก้ น้ำผึ้ง ขนมถั่ว กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง กาแฟ อาหารแปรรูป หมูน้ำค้าง ผักกาดดอง ถั่วลายเสือ ขนมงาแปรรูป น้ำอ้อยอัดแท่ง  กุ๊บไตหรือหมวกสานเอกลักษณ์ของคนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชใบไม้แห้ง เช่น กล่องใบไม้  จานใบไม้  ที่รองแก้วใบไม้ เป็นต้น

X

Right Click

No right click