DGA จับมือ 14 พันธมิตร เร่งยกระดับการให้บริการดิจิทัลกับ อปท. ขยายศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่นำระบบท้องถิ่นดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชนทั่วประเทศ

February 01, 2024 314

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” เพื่อช่วยขยายฐานความรู้ในการนำแพลตฟอร์ม ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ลดระยะเวลาการเดินทาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้อปท.ทั่วประเทศเพื่อร่วมก้าวสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ไปพร้อมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมสร้างจิ๊กซอว์ภาพใหญ่มุ่งสู่องค์กรท้องถิ่นดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง DGA ในฐานะหน่วยงานกลางรัฐบาลดิจิทัลที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่ อปท. ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงได้เดินหน้าโครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้ อปท.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงนาม MOU โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง / เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา / เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น / เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี / เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี / เทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา /เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย / เทศบาลตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ / เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย / เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง / เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี /เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทุกหน่วยงานยินดีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของหน่วยงานอปท.อื่นๆ ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันผลักดันอปท.สู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ต่อไป

Related items

X

Right Click

No right click