พาณิชย์ประกาศจัด Prime Minister’s Export Award 2024

March 01, 2024 204

ผสาน Soft Power ผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน รางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 รางวัลสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทย ภายใต้แนวคิด“Forward  and  Beyond, The Power of Perfection : ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการใช้ Soft Power เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มความน่าเชื่อถือการค้าระหว่างประเทศในตลาดสากล พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ PM’s Export Award 2024  ต่อยอดความสำเร็จในเวทีการค้าโลก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567

นายพรวิช ศิลาอ่อน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า“แนวคิดการดำเนินงานปีนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและมุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ได้เปรียบด้านการแข่งขันทางการค้า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของการส่งเสริม Soft Power ของไทยสู่สากล ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ดำเนินธุรกิจสอดรับกับเทรนด์ใหม่ของโลก โดยเราสามารถเชื่อมโยงการส่งออก และ Soft Power ที่มีผลต่อการส่งออกในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เกิดการแบ่งปันทางวัฒนธรรมเผยแพร่กิจกรรมการค้าผ่านทางศิลปวัฒนธรรมช่วยให้เกิดความสนใจและเข้าใจส่งผลให้เกิดการตอบรับ สามารถสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายต่างประเทศ สนับสนุนการค้าหรือการเปิดตลาดใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัล Prime Minister’s Export Award ถือเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จสูงสุดสําหรับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกทั้งสินค้าและบริการประเภทต่างๆเป็นความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับจากผู้นําประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้นำเข้าและผู้ซื้อจาต่างประเทศในคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล”

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล  PM’s Export Award จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน มาถึงปัจจุบันเป็นที่ปีที่ 32 มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน และให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นทียอมรับในตลาดโลก รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้ามาสู่ภาคบริการมากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับรางวัลให้สอคคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและแนวทางการพัฒนาภาคการส่งออกไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ รางวัล PM’s Export Award 2024 ดำเนินการภายใต้แนวคิด  “Forward and Beyond, The Power of Perfection  : ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นการต้อนรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ปีที่ 32 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพต่อไป  

ซึ่งในปี 2567 มีการนำ Soft power  มาปรับคำจำกัดความ ในมิติของการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกลับมาสู่ภาพลักษณ์แบรนด์ของประเทศ รวมทั้งกลยุทธ์ส่งเสริมและสื่อสารถึงภูมิปัญญา ค่านิยมแบบไทยสู่สินค้าและบริการ

ความสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลา 32 ปี มีบริษัทที่ได้รับการตัดเลือกให้รับรางวัลและยังมีสถานะดำเนินธุรกิจอยู่ รวม 294 บริษัท จำนวน 838 รางวัล

 แบ่งรางวัลออกเป็น 7 ประเภทรางวัล (9 สาขารางวัล) รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
  2. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)

2.1 ระดับ Existing Brand แบรนด์ที่มีมายาวนาน แบ่งเป็น Corporate Brand และ Product Brand

2.2 ระดับ Emerging Brand แบรนด์ที่เกิดใหม่ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในช่วง 1-4 ปี หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในช่วง 1-4 ปี

  1. รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Green & Sustainable Exporter) โดยจะต้องดำเนินการตามหลักแนวคิด BCG Economy และต้องมีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ด้านของ Bio Economy / Circular Economy/ Green Economy
  2. รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) โดยปรับชื่อ “กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์” เป็น “กลุ่มผลงานการออกแบบกราฟิกและการสื่อสาร ( Graphic & Communication Design) จัดหมวดหมู่กลุ่มผลงานการออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design) ให้อยู่ในประเภท Graphic and Communication Design รวมถึงปรับชื่อกลุ่มสินค้า สินค้าเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ และสิ่งทอ” เป็น “กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ และนวัตกรรมสิ่งทอ”

ปรับเกณฑ์การพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอ Design Story ของผลงานที่สะท้อนต้นทุนทางวัฒนธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกทั้งควรจัดเตรียมรูปแบบของหัวข้อ Presentation ที่นำเสนอข้อมูลในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ในบริบทของไทย

  1. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise) แบ่งออกเป็น 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย

- สาขาโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)

- สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software) 

- สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging)

   เว้นการพิจารณาตัดสินรางวัลสาขารางวัลโลจิสติกส์การค้า (ELMA)

  1. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) 3 กลุ่มตามขนาดวิสาหกิจโดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์

6.1 กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ขนาดเล็ก

6.2 กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ขนาดกลาง

6.3 กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ขนาดใหญ่

  1. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

สำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล PM’s Export Award 2024  จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ของกรมและพันธมิตร โดยเพิ่มเติม การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TOP THAI BRAND หรือ THAILAND WEEK 1 ครั้ง) ตามกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องของแต่ละงานในแต่ละประเทศ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 1 ปี หลังจากได้รางวัล)   การเข้าร่วมกิจกรรม SMEs ProActive ภายใน 1 ปี หลังจากได้รางวัล ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการการเข้าร่วมกิจกรรม SMEs ProActive เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่รับรางวัล PM’s Award เป็นแนวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม  การสัมภาษณ์พิเศษ  (Exclusive Interview) ในฐานะของแบรนด์ไทยที่ได้รางวัล กับสื่อชั้นนำด้านการตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมต่างๆ ของกรมเป็นกรณีพิเศษ เช่น โครงการ IDEA LAB เพื่อให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาเรื่องแบรนด์เพิ่มเติม บ่มเพาะผ่านหลักสูตรเป็นการเฉพาะ และ สิทธิในการเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากิจกรรมงานต่างๆ ของกรม โดยทำเป็นรายการ (List of Activities)  เพื่อพิจารณาเลือกในการเข้าร่วมล่วงหน้า ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM’s Export Award เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายในงานแถลงข่าว พบกับ เสวนาหัวข้อ “Forward and Beyond, The Power of Perfection ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ การตลาดส่งออกจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าของรางวัล PM’ Export Award อาทิ บริษัท นิว อาไรวา จำกัด  บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมั้ง สตูดิโอ จำกัด บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

โครงการมีกำหนดจัดการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขาต่าง ๆ ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2567 และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนสิงหาคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

โครงการ PM’s Export Award 2024 มีเป้าหมายผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 ราย มีเป้าหมายผู้ประกอบการได้รับรางวัล  48 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ pmaward.ditp.go.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2136 5226, 0 2507 8260 (ในวันและเวลาราชการ)

X

Right Click

No right click