December 02, 2022

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในปี 2020 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วโลกระลอกแล้วระลอกเล่า

กูรูด้าน Leadership ของโลกท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “What got you here, Won’ t get you there” หรือก็คือ “อะไรที่เคยทำให้คุณประสบความสำเร็จมาแล้ว อย่าคิดว่ามันจะสำเร็จตลอดไป”

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click