February 06, 2023

MBA @Dusit Thani College ผลิตผู้บริหารสู่ธุรกิจบริการ

July 31, 2019 4935

อุตสาหกรรมบริการทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย จากประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรปัจจุบันรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งในภาวะที่การส่งออกสินค้าทำได้ลดลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเช่นทุกวันนี้ อุตสาหกรรมบริการของไทยคือทางออกที่ถูกจับตามองว่าจะมีส่วนสำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศได้จำนวนมาก

การขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยคือปัญหาที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ จนทำให้ดุสิตธานีเครือโรงแรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยเปิดสถาบันการศึกษาของตนเองขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในชื่อโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี และได้รับการอนุมัติให้เป็น วิทยาลัยดุสิตธานี ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรและอุตสาหกรรมที่มองหาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ทันที

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวถึงสถาบันแห่งนี้ว่า “เราเป็นสถาบันการศึกษาแรกของไทยที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวิทยาลัย การเรียนการสอนเราจะมุ่งเน้นให้คนไปทำงานให้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ หลายอย่างเราจะใช้ตัวดุสิตธานีเป็นแหล่งความรู้ และข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียน”

วิทยาลัยดุสิตธานีเริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความรู้ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่ดีสำหรับผู้ที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม แต่เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจของเครือดุสิตขยายไปสู่ภาคบริการด้านอื่นๆ สถาบันแห่งนี้ก็ปรับตัวสู่การผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่ธุรกิจบริการในปัจจุบัน

ดร.อรรถเวทย์กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของวิทยาลัย ว่า เรียนที่นี่แล้วต้องออกไปปฏิบัติงานได้ โดยลักษณะการเรียนการสอนของเราก็จะไปเน้นในเรื่องประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปริญญาตรี ถ้าเราเรียนเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร อาจจะไม่เพียงพอ เพระเราต้องเรียนเพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับโลก วันที่เดินเข้ามาเรียนปริญญาตรีเราสอนไปจนถึงปี 4 อาจจะมีอาชีพใหม่ที่เมื่อตอนเข้ามาอยู่ปีหนึ่งไม่มีก็ได้ ดังนั้นถ้าทำให้คนปรับตัวไม่ได้ การเรียนการสอนก็จะไม่ได้มีคุณค่าอะไร”

รักษาการอธิการบดีเน้นย้ำว่า การผลิตบุคลากรที่สามารถปรับตัวสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมและความต้องการของผู้เรียนได้คือสิ่งที่วิทยาลัยดุสิตธานีให้ความสำคัญ

โดยผลงานในการผลิตคนเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการของวิทยาลัยดุสิตธานีที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี บัณฑิตที่เรียนจบไปแล้วสามารถเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารวิทยาลัยมองต่อไปว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะนำมาใช้ในปีนี้จะเปลี่ยนจากการได้งานทำสู่การวัดคุณภาพงานที่ผู้เรียนได้รับ “ไปทำงานในองค์กรไหน ตำแหน่งอะไร การเติบโตของเขา เป็นขั้นต่อไปที่เราจะวัดจะเริ่มปีนี้ เป็นเรื่องคุณภาพ ซึ่งใช้ได้หมดตั้งแต่หลักสูตรอบรมระยะสั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท”

ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทที่เริ่มจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยในด้านธุรกิจบริการเช่นเดียวกัน

ดร.อรรถเวทย์มองว่า การเรียนในระดับปริญญาโทต้องการอะไรที่กว้างขึ้น ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยจะมีรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์

ปริญญาโท คือ คนที่มีความรู้มีทักษะมาในระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องเติมเข้าไปคือประสบการณ์ คือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้สอนสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือต้องเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ต้องเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนเพื่อนำมาให้ผู้เรียนได้เห็น คนจะเดินกลับมาเรียนถ้ามองเห็นว่าตัวเองมีปัญหาหรือต้องการอะไร โลกตอนนี้ผู้เรียนจะรู้ว่าตัวเองขาดอะไร และเรามีหน้าที่ทำให้เขาคิดให้ได้ว่า เขาจะไปค้นหาได้อย่างไร เราจะมาเพิ่มอาวุธ สร้างความแตกต่าง และเมื่อเขาเดินออกไปจากที่นี่แล้วจะสร้างอะไรที่ต่าง และเป็นความต่างที่ตลาดยอมรับ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยดุสิตธานี 

ดร.อรรถเวทย์อธิบายคุณลักษณะของคนที่วิทยาลัยดุสิตธานีจะผลิตออกไปสู่ภาคธุรกิจว่า จะต้องมีคุณลักษณะตาม DUSIT Characters เหล่านี้  

D = Discipline  วินัย รับผิดชอบ 

U = Understanding  เข้าใจผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

S = Socialize  กาลเทศะ มนุษยสัมพันธ์ 

I = Intellectual  ปัญญาสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ

T = Tolerance  พากเพียร อดทน  

และพร้อมด้วยค่านิยมร่วมกัน คือ Care - เราใส่ใจกับทุกคน Commit - เราเต็มที่กับทุกสิ่ง Can Do - เราทำได้ทุกอย่าง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ภาพ : ณัฐพงศ์ เปรุนาวิน

Last modified on Thursday, 24 June 2021 09:02
X

Right Click

No right click