พัฒนาครบจบแน่ ด้วยแนวคิดเตรียมนักบริหารสำหรับอนาคต

March 05, 2020 1212

ที่นี่สิ่งที่เราสอนไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องของการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่ทาง SBC ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือทักษะการใช้ชีวิต (Life Skills)

ในโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) เราจะให้นักศึกษาใช้เวลาในเวลาในการตกผลึก และตระหนักเกี่ยวกับตัวเอง (Self Awareness) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงสอดแทรกการประเมินตัวเองบุคลิกภาพ (Personality Trait) รวมทั้งกระบวนการ Feedback เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้รู้จักตัวตนและสามารถจัดการตัวเองได้รวมถึงการตื่นรู้ในความเป็นตัวตนของผู้อื่นและสามารถขยายศักยภาพในการอยู่ร่วมและจัดการผู้ร่วมงานได้

นอกจากนี้เรายังติดอาวุธด้วยทักษะความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล (Resilience) ทักษะการกำหนดปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง(Questioning for Change) ทักษะการคิดเชิงออกแบบระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem Design Thinking) ที่เน้นการร่วมมือกัน (Collaboration) ทั้งคู่แข่งและพันธมิตรต่างๆในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถมองผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและชีวิตได้เป็นอย่างดี มีการจัดทำการออกแบบชีวิต (Life Design Thinking) และแผนปฏิบัติการพัฒนาตัวเองตามแบบที่ได้วางไว้ (Executive Development Plan) ในสมรรถนะต่าง ๆ ในระดับ MBA และทักษะชีวิตของผู้บริหารสำหรับอนาคตตั้งแต่เริ่มต้นเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนในการเรียนแต่ละวิชาว่าสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างไรบ้าง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาจนจบหลักสูตร การเรียนที่นี่เรามีขนาดที่เหมาะสม สามารถดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในเรื่องทักษะการใช้ชีวิต (Life Coach) นอกจากสิ่งที่เป็นทักษะสำคัญที่ SBC พยายามจะให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตแล้วเรายังมีการปรับมุมมองของผู้สอนให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพื่อจะได้เป็นต้นแบบที่ดีต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Small and Beautiful เพื่อให้นักศึกษาถึงพร้อมทั้งคุณค่าและคุณธรรม


เรื่อง: ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Last modified on Thursday, 05 March 2020 14:19
X

Right Click

No right click