October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

August 01, 2017 2362

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ“ โดยเฉพาะมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA) ทถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่ 

ที่พัฒนาจาก Industry 3.0 ซึ่งการผลิตบุคลากรทางด้าน MBA จะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของศาสตร์หรือการเรียนรู้เพื่อที่จะจัดการด้านต้นทุน (Cost Oriented) เป็นหลัก ซึ่งการก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 หรือ Thailand 4.0 อันมีนวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบหรือระเบียบขององค์กร หมายความว่าการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าหรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Oriented) ที่ต้องฝึกทักษะให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้

จึงไม่แปลกอะไรที่บรรดาองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมกลยุทธ์และการดำเนินงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยรวมภายในองค์กร ตลอดจนบุคลากรที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในอนาคต แม้ว่าหลายคนมีคำถามว่าเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 นั้น การนำเอาหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “คน” จะมีจุดยืนอย่างไร? ซึ่งถ้าหากมองย้อนกลับไปที่เทคโนโลยีเหล่านั้นแล้ว หุ่นยนต์ถูกสร้างโดยมนุษย์ ควบคุมโดยมนุษย์ อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับมนุษย์ และถูกประเมินประ-สิทธิภาพโดยมนุษย์แทบทั้งสิ้น ฉะนั้นหากถามคำถามว่า “คน” จะยืนอยู่ในจุดไหน จึงตอบได้ว่า คนเป็น “ผู้ใช้” ไม่ใช่ “ผู้ถูกใช้”

อนึ่งผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตร MBA ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านการควบคุมและตัดสินใจในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี รวมถึงทักษะการสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ประสบการณ์จากในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดังนั้นหากพิจารณาถึงหลักสูตร MBA ที่สอดคล้องกับการสร้างบัณฑิต MBA เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตนั้น หลักสูตร MBA จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ทักษะความรู้ในการจัดการ ประสบการณ์ในการตัดสินใจ และกลไกระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้ ซึ่งส่งผลให้การทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิว-เตอร์ สามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศในระดับองค์กร และประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้หลักสูตร MBA ควรพัฒนาเครือข่ายวิชาการและธุรกิจกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสและมุมมองใหม่ๆ ให้แก่บัณฑิต

 

X

Right Click

No right click