October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

August 01, 2017 2661

สรุปและจำแนกคุณลักษณะของบัณฑิต MBA ที่พึงปรารถนาได้ดังนี้

1. ควรเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล (Ethics and Good Governance) 

มองเห็นความต้องการของผู้ที่อ่อนแอ ผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ขัดสนกว่า ช่วยเหลือเพื่อสังคมที่เราอยู่ จะอยู่ร่วมกันได้

2. ควรเป็นบัณฑิตที่ตื่นตัว ว่องไว ทันต่อเหตุการณ์ (Vibrant and Alertness)

ทันต่อข่าวสารและทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

3. ควรเป็นบัณฑิตที่มองกว้าง มองไปข้างหน้าและลงมือกระทำก่อน (Look Forward and Proactive)

เป็นบัณฑิตที่มีอุปนิสัย (Character) ที่มองทั้งคนโดยเข้าใจเขา และมองทั้งงานโดยเข้าใจเหตุการณ์ (Holistic Approach)

4. ควรเป็นบัณฑิตที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี (Technology Oriented)

บัณฑิต MBA ที่มีความสามารถทาง IT เมื่อใช้ IT และจำเป็นต้องมีความถูกต้อง (Accuracy) ไม่ใช้ IT ในทางที่ผิด ที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่เหมาะสม และที่ไม่สมควร

5. ควรมีความเป็นนักวิเคราะห์ (Be Analytical)

มีการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสม ตรงประเด็น

วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ควรมีดังต่อไปนี้

1.จัดการอบรมสัมมนาก่อนการเรียนหลักสูตร MBA ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและการเรียนการสอน MBA

2. มีการจัดสร้างกระบวนวิชาใหม่ๆที่บูรณาการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Interdisciplinary) ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านสังคม เพื่อเข้าใจความจริงและผลกระทบต่างๆ

X

Right Click

No right click