October 21, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ก้าวทันโลก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กูรูด้าน Leadership ของโลกท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “What got you here, Won’ t get you there” หรือก็คือ “อะไรที่เคยทำให้คุณประสบความสำเร็จมาแล้ว อย่าคิดว่ามันจะสำเร็จตลอดไป”

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click