เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 1 ของ DPU

March 16, 2024 347

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เน้นการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรชั้นนำ

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดอบรมหลักสูตร “สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร” หรือ Super LBA รุ่นที่ 1 ระหว่างมิถุนายน-พฤศจิกายน 2567 “โดยเน้นเปิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ชูจุดเด่นหลักสูตรสร้างผู้นำองค์กรให้เข้าใจและประยุกต์ใช้กฎหมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์โลกทั้งยุค New Normal และ Next Normal”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และประธานกรรมการหลักสูตร สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร (Super LBA) รุ่นที่ 1 เปิดเผยว่า การบริหารองค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ทักษะการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ต้องสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคปัจจุบันไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไป ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจของไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อุบัติขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี (technology disruption) โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คน เกิดยุค
New Normal ซึ่งทำให้ภาครัฐและภาคธุรกิจ ต้องปรับวิธีการทำงานและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่เชื่อมโยงกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ กฎกติกาทางกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นทั้งความเสี่ยง อุปสรรค โอกาสและความท้าทาย ซึ่งอยู่ที่ว่าผู้นำขององค์กรและผู้บริหารธุรกิจจะรู้จักใช้ประโยชน์ จากปัจจัยนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้น หากผู้นำองค์กรมีความรู้ด้านกฎหมายว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือธุรกิจอย่างไรและสามารถเข้าใจกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายมาแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กร ให้มีความทันสมัยและสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ของโลกทั้งในยุค New Normal และ Next Normal

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ปัญหาของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารในยุคปัจจุบัน คือ จะทำอย่างไรจึงจะเข้าใจกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กรได้ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และด้วยความพร้อมทั้งในด้าน know-how บุคลากร สถานที่และการบริหารจัดการ จึงจัดทำโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร รุ่นที่ 1 (Super Legal Business Administration Leadership Program or 1st Super LBA)” โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในมิติใหม่ ที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ความเสี่ยงที่อุบัติใหม่ พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ และกลยุทธ์ในการนำกฎหมายไปช่วยบริหาร จัดการธุรกิจ องค์กร และความเสี่ยง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์

ดร.สุทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวได้เชิญสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหาร ด้านกฎหมายและเทคโนโลยี จำนวนกว่า 42 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ที่รู้ลึก รู้จริง และรู้รอบด้านในศาสตร์นั้นๆ อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมไทย คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ดร. สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ทางกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย หัวข้อการอบรม 7 Modules กว่า 38 รายวิชา รวมจำนวน 116 ชั่วโมง เน้นการฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานและถกแถลง หัวข้อการอบรม อาทิ เจาะลึก Pain-Points ของภาคธุรกิจ Key Success และ Digital Mindset เทคนิค Design Thinking Process เทคนิคบริหารจัดการความเสี่ยง  การพัฒนา Leadership Skills และ ถอดรหัสการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย เทคนิคการทำกฎหมายให้เป็นเรื่องง่าย กลยุทธ์ในการนำกฎหมายไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร  รวมทั้ง การวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในธุรกิจหลากหลายมิติ workshop การเจรจาต่อรอง และการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์   

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี Legal advisory clinic ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ฟรีอีกด้วย หลักสูตร  Super LBA รุ่นที่ 1 มีระยะดำเนินการอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://superlba.dpu.ac.th หรือ โทร. 081-1789244, 094-7205970 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

X

Right Click

No right click