October 03, 2023

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) จับมือ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน (TTRI) คิ๊กอ๊อฟเปิด “ศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน”

September 14, 2023 309

​สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินหน้าความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน เปิดศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน เร่งพัฒนาบริการทดสอบ ด้านเทคนิค ฟังก์ชั่น และสิ่งทอทางการแพทย์ เน้น One Stop Service พร้อมขยายฐานเป็นศูนย์กลางทดสอบแห่งอาเซียน งานนี้ได้รับเกียรติจากMr.Lin Chuan-Neng ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศไต้หวัน ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมเปิดงานครั้งนี้ด้วย

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินงานภายใต้ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ มีภารกิจ ด้านการพัฒนา วิจัย เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านแนวคิดสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรม และบุคลากร พร้อมผลักดันเรื่องมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานที่ผ่าน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เริ่มมีความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับ สถาบันวิจัยสิ่งทอของไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือทางอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน (Taiwan – Thailand industrial collaboration Summit : TTICoS) ณ ประเทศไทย พร้อมกับการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับแรกของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) และ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน (Taiwan Textile Research Institute : TTRI) เพื่อให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมสิ่งทอของทั้งสองประเทศ ในด้านเทคโนโลยีการทดสอบสิ่งทอ และบริการสำหรับสิ่งทอทางเทคนิค ที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น รวมถึงการกระชับความร่วมมือเชิงลึก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคนิค และการพัฒนาตลาด


​โดยในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ปี ที่ผ่านมายังคงดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางออนไลน์ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน ซึ่งมีความสามารถด้านการทดสอบคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่นที่ก้าวหน้ากว่าประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือและมีความร่วมมือด้านการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงหน้ากาก และชุดป้องกัน ภายในระยะเวลาอันสั้น พร้อมการรับรองอย่างเร่งด่วน เพื่อกู้วิกฤตการขาดแคลนสิ่งทอทางการแพทย์ ระหว่างนั้น ได้มีการประชุมสุดยอด TTICoS ปี 2564 สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน เล็งเห็นถึงศักยภาพของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทดสอบและการรับรองสิ่งทอทางการแพทย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายจัดทำแผนการรับรองแบบสองทาง สำหรับการรับรอง สิ่งทอป้องกันที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น ทางเทคนิค และทางการแพทย์ พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน ​Dr.Robert Jou, Vice President Taiwan Textile Research Institute กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ ได้มีการประชุมสุดยอด TTICoS 2023 อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสอันดี ในการเปิดศูนย์บริการทดสอบและรับรอง 

สิ่งทอไทย-ไต้หวัน (THAILAND-TAIWAN TEXTILE TESTING AND CERTIFICATION SERVICE CENTER) ร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถในการทดสอบและรับรอง สิ่งทอป้องกัน ที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงฟังก์ชั่น ทางเทคนิค และทางการแพทย์ โดยมีแนวทางดำเนินงานร่วมกันคือ

1. ยกระดับทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนรู้ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
2. ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผ่านมาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบทั่วไปเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค
3. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยการพัฒนาความสามารถในการทดสอบร่วมกันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


​อย่างไรก็ตาม จากองค์ความรู้ด้านการทดสอบที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพของ สถาบันวิจัยสิ่งทอแห่งไต้หวัน ผสานความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะช่วยยกระดับทักษะการทดสอบ เทคโนโลยี เพิ่มรายการทดสอบสิ่งทอและการรับรองได้ในไทย ช่วยลดต้นทุนการส่งทดสอบ แก่ผู้ประกอบการ SME และอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถขยายฐานการทดสอบด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยและไต้หวันให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ และเร่งเดินหน้าครอบคลุมไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยสถาบันฯ สิ่งทอ ตั้งเป้าพัฒนา เพื่อให้ “ศูนย์บริการทดสอบและรับรองสิ่งทอไทย-ไต้หวัน” เป็น One Stop Service ที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดของอาเซียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทำความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและตลาดสิ่งทออื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

X

Right Click

No right click