February 22, 2024

จุดประกายการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ช่วยลดปัญหาการบูลลี่ในรั้วโรงเรียน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ครองอันดับหนึ่งธนาคารด้าน ESG ต่อเนื่อง ด้วยการคว้าสองรางวัลทั้งในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ หลังต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2567 ด้วยการครองอันดับหนึ่งธนาคารที่มีคะแนนด้าน ESG สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand โดดเด่นในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภค และขยายบริการทางการเงิน โดยล่าสุดคว้ารางวัล Best Environmental Sustainability Bank จากเวที International Finance Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการทำงานแบบ Make REAL Change มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงผสานธุรกิจและความยั่งยืน ตามกรอบ B+ESG ก้าวสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”  

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงเรื่องของ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งทีทีบีได้วางกรอบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตและความยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติมาหลายปีแล้ว ด้วยการ Make REAL Change เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) สะท้อนความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง จากการครองอันดับ 1 ธนาคารที่มีผลคะแนนด้าน ESG สูงสุดติดต่อกัน 5 ปี ในการประเมินนโยบายด้าน ESG ของธนาคาร โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ถือเป็นหนึ่งรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนในองค์กรร่วมกันผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทีทีบีใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมายาวนาน ทุกกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอยู่บนพื้นฐานสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (B+ESG) ผ่านการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากขึ้น กลายเป็นประเด็นสำคัญของโลก เห็นได้จากการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินของ Fair Finance Guide International 2023 หรือ FFGI ที่เข้มข้นกว่าเกณฑ์ชุดเดิมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีทีบีพร้อมปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทุกบริบทของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สิ่งที่ธนาคารจะก้าวต่อไปจากนี้คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการทำให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ ประธานกลุ่มกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ทีทีบี มีผลคะแนนรวม 39% จากการประเมินนโยบายด้าน ESG ของธนาคาร ปี 2566 โดดเด่นในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภคมีคะแนน 66% ที่ธนาคารได้ประกาศนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน ระบบการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการจัดการ และการรายงานผล พร้อมให้มีการเยียวยาลูกค้า รวมถึงมีโครงการอบรมพนักงานในประเด็นสิทธิผู้บริโภค นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค และธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานในการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ"

นอกจากนี้ ทีทีบียังมุ่งมั่นขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุม ทำให้มีคะแนนในหมวดนี้ถึง 61% ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้เข้าถึงทางการเงินให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกสบาย รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน นอกจากมีสินเชื่อบ้าน ทีทีบี ที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้แล้ว ยังมีการประกาศนโยบายที่ครอบคลุมถึงลูกค้าธุรกิจ ที่ต้องทำธุรกิจโดยไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ต้องมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม รวมถึงกำหนดให้มีสภาพพื้นที่การทำงานที่ดี มีมาตรการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วย

และอีกบทพิสูจน์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้กรอบ B+ESG โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม คือการเป็นที่ยอมรับบนเวทีระดับนานาชาติการันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ Best Environmental Sustainability Bank จากเวที International Finance Awards 2023 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ โดยธนาคารได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือตราสารหนี้สีเขียว ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล หรือตราสารหนี้สีฟ้า สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเพื่อสนับสนุนธุรกิจในการอนุรักษ์และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

“ทีทีบีตั้งเป้าหมายเป็นธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น หรือ The Bank of Financial Well-being ให้กับคนไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงกับลูกค้าทุกกลุ่มในแต่ละช่วงชีวิต ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะเชื่อว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว ตอกย้ำความสำเร็จจากรางวัลด้านความยั่งยืนที่ธนาคารได้รับมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรางวัลธนาคารที่มีคะแนนด้าน ESG สูงสุดอันดับ 1 จาก Fair Finance Thailand ติดต่อกัน 5 ปี ซึ่งปีล่าสุดมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้เข้มข้นขึ้น ถือเป็นเกณฑ์ประเมินธนาคารด้านความยั่งยืนที่ละเอียดและอัปเดตที่สุดชุดหนึ่งในโลก สะท้อนชัดถึงการลงมือทำอย่างแท้จริงของธนาคารในการขับเคลื่อนสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” นายปิติกล่าวสรุป

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำความสำเร็จเส้นทางสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Banking) ครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในการประเมินนโยบายด้าน ESG ของธนาคาร จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand ประจำปี 2566 ซึ่งมีความโดดเด่นในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภคที่ธนาคารมีนโยบายจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน และหมวดการขยายบริการทางการเงินที่ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยมีนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ ประธานกลุ่มกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล ทีเอ็มบีธนชาต เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของธนาคารในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนในองค์กรร่วมกันมุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติ ตามกรอบ B+ESG ผสานธุรกิจและความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกัน ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทีทีบี ชวนลูกค้าต่อยอดความมั่งคั่งรับปีมังกรกับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน ล็อกดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปีรับดอกเบี้ยทั้งก้อนใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน พร้อมรับโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับฟรีบัตรของขวัญโลตัสหรือทองคำแผ่นมูลค่าสูงสุดกว่า 50,000 บาท ตามยอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โปรโมชันตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ จัดแคมเปญ “ออมรับปีมังกร ล็อกดอกเบี้ยสูง พร้อมแจกทอง” สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เลือกออมกับ ทีทีบี ในผลิตภัณฑ์บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือนลูกค้าจะได้รับเอกสิทธิ์เหนือระดับที่ธนาคารตั้งใจมอบให้ ได้แก่ 1) ล็อกดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปี 2) ได้รับดอกเบี้ยทั้งก้อนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน 3) รับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 1,000 บาท หรือ รับทองคำแผ่นฟรี ! มูลค่ากว่า 50,000 บาท เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ยิ่งฝากมากยิ่งได้ทองมาก โดยจะได้รับของขวัญตามยอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อฝากเงินกับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป รับเพิ่มบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 1,000 บาท (ลูกค้าใหม่ คือ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีเพื่อออมของธนาคาร ได้แก่ บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์, บัญชี ทีทีบี มีเซฟ, บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทุกประเภท อ้างอิง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

สำหรับลูกค้าที่ร่วมโปรโมชันพิเศษ กับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน จะได้รับของขวัญดังนี้

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 1,000 บาท

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป รับทองคำแผ่น 96.5% น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,537 บาท

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป รับทองคำแผ่น 96.5% น้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 17,075 บาท

และยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000,000 บาทขึ้นไป รับทองคำแผ่น 96.5% น้ำหนักรวม 1 บาท 2 สลึง มูลค่า 51,225 บาท (1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)

ทั้งนี้ มูลค่าทองคำแผ่นดังกล่าว อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่  25 มกราคม 2567 ตามข้อมูลของ  Aurora โดยลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญหรือทองคำแผ่นตามยอดรวมเงินฝากที่มีมูลค่าสูงสุดภายในระยะเวลาโปรโมชัน 

พิเศษยิ่งขึ้น เพียงฝากเงินเพิ่ม หรือมียอดรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve พร้อมรับฟรี คะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก https://www.ttbbank.com/tdgoldpr หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมสำรองเงินสดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าและประชาชน จำนวน 13,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการสำรองที่สาขา จำนวน 4,000 ล้านบาท และตู้เอทีเอ็ม จำนวน 9,500 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ทีทีบี มีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 532 สาขา และเครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 3,015 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566)

Page 1 of 45
X

Right Click

No right click