เด็ก “อาชีวะ”สร้างสรรค์ สมัครเข้าโครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 คึกคัก

August 05, 2020 565

“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2” จัดอบรมคอนเทนต์-ครีเอทีฟ นักเรียนอาชีวศึกษา 33 ทีม พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง 

ในรูปแบบนิวนอร์มอลผ่านระบบออนไลน์  เตรียมความพร้อมก่อนผลิตชิ้นงานในรูปแบบดิจิทัล  ประเด็นภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์   

“โครงการเกรียนไซเบอร์เซ่ียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข – เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 ” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวะ -สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 36 ทีม และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกเหลือ 33 ทีม   

หลังการคัดเลือก 33 ทีมแล้ว โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรม ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมโดยนักจิตวิทยาในประเด็นภาวะซึมเศร้า  การระรานทางไซเบอร์ การคุกคามบนสื่อสังคมออนไลน์ การอบรมโดยครีเอทีมืออาชีพ ในประเด็นการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อดิจิทัล นักเรียนอาชีวะที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตชิ้นงานในรูปแบบดิจิทัล ทีมละ 3 ชิ้นงาน  และระหว่างการดำเนินกิจกรรม นักศึกษาอาชีวะจะได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาและด้านครีเอทีฟ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ

กิจกรรม “เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2”  จะทำให้ นักศึกษาอาชีวะ ได้เรียนรู้ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ทั้งโรคซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยคุกคามทางสื่อสังคมออนไลน์ เกิดทักษะในการป้องกัน-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหา รวมถึงจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานเป็นทีม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบัน  และทำให้เกิดเครือข่ายนักเรียนอาชีวศึกษาที่เป็นนักสื่อสารสุขภาพ

โครงการ “เกรียนไซเบอร์ฯ” มุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะเป้าหมายเกิดการตระหนักรู้สุขภาวะทางจิต เท่าทันต่อภัยคุกคามของสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการสื่อสารสุขภาวะในสังคมออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะให้เป็นแกนนำที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

X

Right Click

No right click