December 08, 2022

EXIM BANK จัดงานสัมมนาบ่มเพาะด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก

August 05, 2020 1005

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย (ขวา) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย)  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายนพพร เทพสิทธา (ซ้าย) คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีเปิดงานสัมมนา “The Exporter Forum” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจส่งออกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเริ่มต้นส่งออกหรือส่งออกได้มากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการความรู้และประเมินความพร้อมด้านการส่งออก (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สรท. พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการทำธุรกิจส่งออกในเชิงลึก รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงธุรกิจอย่างมีขั้นตอนให้แก่ผู้ส่งออก โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

X

Right Click

No right click