October 06, 2022

กระทรวงอุตฯ ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้านท่องเที่ยว CIV ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาชุมชน

September 17, 2020 1225

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้นำแนวคิดสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นำร่อง 11 มหาวิทยาลัย พัฒนา 11 วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น หมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อม โดยคาดว่าจะสามารถสร้างการมีงานทำให้คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 10 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญถึงความสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และการสร้างการมีงานทำในชุมชน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ที่เคยมีงานทำ กลายเป็นคนว่างงานกว่า 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเมษายน ที่มีจำนวนกว่า 5 แสนคน โดยพบว่าส่วนใหญ่แรงงานได้อพยพกลับภูมิลำเนา ประกอบกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน คือ โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) หรือหมู่บ้าน CIV ที่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนในการดำเนินการประสานความร่วมมือ กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม บูรณาการความร่วมมือในภาคใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อให้เกิดการใช้ทักษะความรู้ความสามารถจากคนรุ่นใหม่ สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง ซึ่งถือเป็นเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงบริบทของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เพื่อวางแผนการดำเนินงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน นายกอบชัย กล่าว

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว และบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ได้นักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ ตามความต้องการของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งแบบ One day trip และแบบพักค้างคืน และการช่วยยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ ซึ่งคาดกว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกว่าครัวเรือนละ 2 หมื่นบาท และสร้างการมีงานทำในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10

อย่างไรก็ดี โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา มีกำหนดดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน 2563 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-202-4414 ถึง 18 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

X

Right Click

No right click