October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

July 05, 2021 294

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ซึ่งทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ( Electronic Transactions Development Agency) เปิดเวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions: ELECTRONIC PRIVACY NOTICES AND CONSENT)   

             

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ทุกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการออนไลน์ ไม่ว่าจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ตาม หน่วยงานหรือผู้ให้บริการอาจต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ สินค้า ประวัติการใช้บริการ รสชาติ บริการที่ชอบ เป็นต้น ซึ่งหากการเก็บรวบรวม การใช้ หรือแม้แต่ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเหล่านี้ ไม่ได้รับการยกเว้นให้กระทำได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ จะต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก่อน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขอความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนปีหน้านี้ ดังนั้น จึงได้จัดทำร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions: ELECTRONIC PRIVACY NOTICES AND CONSENT) นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขอความยินยอม รวมถึงการแจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลรับทราบ และมีแนวทางการบันทึกความยินยอมที่มีความเหมาะสม แก่หน่วยงานหรือผู้ให้บริการทางออนไลน์ทั้งรัฐและเอกชน ก่อนทำการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น ๆ

โดยสาระสำคัญของร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะอธิบายถึงภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) การขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และหลักของการบันทึกการให้ความยินยอม (consent record) ซึ่งหน่วยงานหรือผู้ให้บริการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ควรเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานและควรส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เนื้อหาของร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ของหน่วยงานและผู้ให้บริการออนไลน์มากที่สุด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ETDA จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ดังกล่าว ผ่านการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานและผู้ให้บริการออนไลน์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิจารณาเสนอความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ อย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนในระบบออนไลน์ จากหน่วยงานที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ยังเปิดรับข้อคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ https://standard.etda.or.th/?p=12336  โดยท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดย ETDA จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการ ETDA พิจารณาเห็นชอบและประกาศในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไชต์ ETDA (https://www.etda.or.th/th/ หรือ เพจเฟชบุ๊ก ETDA Thailand

X

Right Click

No right click