August 17, 2022

EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ตอกย้ำทิศทางการเดินทางสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

June 30, 2022 339

องค์กรแห่งความหลากหลายในยุค Next Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทและเป้าหมายหลักขององค์กร เสียงสะท้อนและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหลักขององค์กร ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานส่งคำถามถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสาร ในโอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการได้ประกาศนโยบายการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในทุกมิติ (Diversity and Inclusion) ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตประธานกรรมการ EXIM BANK ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ EXIM BANK ในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) และข้อเสนอแนะในการตอบสนองความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังของรัฐบาล ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click