September 26, 2022

ทีเอ็มบีธนชาต มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น”

August 08, 2022 252

สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี ธนชาต หรือ ทีทีบี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานและเสริมทักษะความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัย และเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ สร้างรากฐานการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Money Class เป็นผู้ให้การอบรม ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 8 คลาส ทั้งช่องทางออนไลน์และออนไซต์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือน (เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2565) เพื่อสร้างให้เห็นว่าเยาวชนมีวินัยในการบริหารการเงินของตนเองได้อย่างดี

ทั้งนี้ โครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ด้านจุดประกายเยาวชนที่ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click