December 06, 2023

EXIM BANK รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2565

December 21, 2022 229

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในงานประกาศผลรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณามอบให้แก่องค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sustainability Disclosure Community) ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

X

Right Click

No right click