บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืน รับรางวัล “องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”  หรือ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2023 ในสาขา Community Initiative ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก MORS Group องค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมความยั่งยืนแห่งเอเชีย  ซึ่งมอบให้ในฐานะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับสังคมไทย

กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพให้กับประชาชนตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยได้พัฒนาเนื้อหาชุดความรู้ด้านการประกันชีวิต สุขภาพ และการวางแผนการเงินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการวางแผนการเงินให้แก่สังคมไทย และล่าสุด ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)

สำหรับรางวัล ACES Awards ซึ่งจัดโดย MORS Group เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จใน 2 สาขาหลัก คือ ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการหรือดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Life Agency Kick Off 2024  ภายใต้แนวคิด “Together Nothing is Impossible” งานรวมพลังตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อพิชิตเป้าหมายความสำเร็จ และจุดประกายความคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการดูแลสุขภาพ โดยมีตัวแทน ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดงาน Bangkok Life Agency Kick Off 2024  ในปีนี้ว่า เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทุกคนได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Together Nothing is Impossible” หรือคติการทำงาน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้  หากพวกเรามีความพยายามและมีแรงบันดาลใจที่มากพอเพื่อให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน  นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ ด้วยความใส่ใจลูกค้า สอดรับกับแนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้ที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

นายโชนกล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนตระหนักเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่นับวันจะเป็นภาระมากขึ้น หากไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีไว้ล่วงหน้าอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และยังมีข้อมูลสำคัญที่คนไทยอีกกว่า 60% ยังไม่มีความคุ้มครองหรือหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และไม่มีหลักประกันสุขภาพที่ดี  จึงถือเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันชีวิตที่ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินของสังคมที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย

“นับแต่นี้ คนในสังคมไทยต้องร่วมกันรับภาระในการดูแลและรักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มผู้สูงวัยที่นับวันจะมีจำนวนสูงขึ้นตามกาลเวลาไปอีกหลายสิบปี ด้วยเหตุนี้ระบบประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแนะนำการวางแผนสุขภาพ และการวางแผนเกษียณ ด้วยแบบประกันที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิต  ได้สร้างความตระหนักแก่ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติด้วยความใส่ใจ และกระตือรือร้น เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกียรติภูมิที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านจะได้รับ” นายโชนกล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า

กรุงเทพประกันชีวิต มีนโยบายในการสร้างตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมาอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการมีตัวแทนประกันชีวิตใหม่เพิ่มกว่า 2,000 คน คิดเป็นอัตราขยายตัวจากปีก่อนถึง 27% โดยมีคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทยเริ่มมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของอาชีพตัวแทนมากขึ้นว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีอิสรภาพ และความมั่นคงในระยะยาว  โดยกรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะสนับสนุนตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จ  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพไปพร้อมกัน พร้อมทั้งลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการขายที่ทันสมัย ช่วยให้การบริหารจัดการลูกค้ามีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระดับตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทน

“เรามีเป้าหมายอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจประกันชีวิตจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  เราจึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินให้มีความรู้ มีความใส่ใจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอต่อการเกษียณอายุ รวมทั้งประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับรายได้ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี” นายโชนกล่าวในที่สุด

รวมพลังตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้าย) รับมอบรางวัลชมเชยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมภาคเอกชน  Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) ผู้มอบแทนนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และองค์กรที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย รางวัล Prime Minister Awards: Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลใส่ใจความปลอดภัย ในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตอกย้ำการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำองค์กรสู่ความยั่งยืน

X

Right Click

No right click