December 06, 2023

CMMU พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน AACSB

January 07, 2020 4449

การเรียนในระบบที่มีมายาวนานกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

บางคนบอกว่าสามารถหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องไปเรียนที่ห้องเรียน หลายคนก็ต้องการจะเรียนเพียงแต่วิชาที่ตนเองสนใจ การจัดการเรียนการสอนสำหรับคนยุคดิจิทัลจึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งในเรื่องนี้ ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มองบริบทการจัดการการศึกษาที่กำลังปรับเปลี่ยนไปว่า มีความท้าทายด้านสัดส่วนประชากรที่จะเข้าเรียนลดลง เมื่อรวมกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เมื่อเวลาผู้เรียนจะเลือกเรียนที่สถาบันใดก็จะมองหาสถาบันที่สามารถตอบสนองความต้องการได้นั่นคือ

นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อไปบริหารจัดการตัวเองในบริบทที่เป็น Disruptive ได้ วิชาที่สอนต้องทันสมัยขณะเดียวกันก็สามารถเอื้อให้ผู้เรียนมีความสามารถปรับตัวไปได้ตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน (Agility) รวมถึงพัฒนาทักษะที่เรียกว่า ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การเป็นผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมเป็นส่วนที่เสริมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับไปจากหลักสูตร

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยเฉพาะด้านธุรกิจที่มีหลักสูตรครอบคลุม ทุกสาขาด้านบริหารจัดการ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ที่กำลังก้าวสู่ปี 24 มีผู้จบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 10,000 คน จึงเตรียมความพร้อมสนองความต้องการของผู้เรียนและอุตสาหกรรมโดยประกอบด้วย

1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติของโลกธุรกิจ ที่เรียกว่า Practical Learning ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจ (Guest speaker / Company visit) รวมไปถึงการเข้าไปทำโครงการที่ปรึกษาให้กับกิจการเช่น การนำเสนอแนวกลยุทธ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เน้นให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำงานจริง การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบสร้างสรรค์

2) หลักสูตรของวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการปรับตัว เช่น Data , Innovation และ Sustainable ซึ่งจะสอดแทรกไปในรายวิชา เช่น ในสาขาการตลาด มีรายวิชาใหม่แทนที่รายวิชาเดิม New product development เป็น New product and platform development หรือ Integrated marketing communication เป็น Marketing communication in the digital era รวมถึงรายวิชาใหม่สุดเช่น Marketing Innovation, Big data marketing เป็นต้น

3) คณาจารย์ผู้สอนของ CMMU มีความเชี่ยวชาญหลากหลายตามสาขาการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์ประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอาจารย์ประจำชาวต่างชาติจะมีทั้งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งแต่ละท่านทำวิจัยและร่วมงานกับวิทยาลัยมายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี ซึ่งจะแตกต่างกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่บางแห่งจะเชิญอาจารย์จากประเทศตะวันตกมาบรรยายเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งมีจุดอ่อนคือความเข้าใจบริบทของโลกตะวันออกและการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีให้เกิดประสิทธิผลได้จริงในโลกตะวันออก รวมถึงประเทศไทย

4) คณาจารย์ของ CMMU ทำงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติเช่น Scopus SJR ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนผลงานวิจัยกับจำนวนคณาจารย์แล้ว CMMU มีความโดดเด่นมากกว่าสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจ (Business School) ระดับชั้นนำแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้นอกจากงานวิจัยแล้ว ยังมีผลงานหนังสือตีพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักยอมรับในระดับนานาชาติเช่น Sufficiency Thinking: Thailand's Gift to an Unsustainable World ที่รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

5) ขนาดห้องเรียนที่เล็ก แต่ละห้องมีนักศึกษาประมาณ 30 คน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การแลกเปลี่ยนถกเถียงข้อคิดเห็นโต้แย้งในแต่ละกรณีศึกษาทำได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นได้อีกด้วย

6) ทำเลที่ตั้งของวิทยาลัย ซึ่งอยู่บน ถ.วิภาวดีรังสิต อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วนและยังมีรถรับส่งจากสถานี BTS สนามเป้าสู่วิทยาลัย สำหรับผู้เดินทางทางรถไฟฟ้า ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางของนักศึกษา ที่อยู่ในวัยทำงานได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรของ CMMU

- ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ มี 6 สาขา และหลักสูตรไทย มี 7 สาขา เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

- ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

พัฒนามืออาชีพบริหารธุรกิจ

ด้วยหลักสูตรที่เป็น Master of Management ซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในแต่ละด้านอย่างลงลึกของ CMMU จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะแตกต่างกับหลักสูตร MBA ที่จะเรียนค่อนข้างกว้าง แม้ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะยังไม่เห็นความแตกต่างของผู้ที่เรียน MM และ MBA มากนัก แต่คณบดี CMMU มั่นใจว่า นักศึกษาของวิทยาลัยจะได้รับองค์ความรู้ที่ลงลึกในแต่ละสาขาวิชา มีโอกาสได้เรียนรู้เจาะลึกในสายงานที่สนใจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน

การจะเป็นมืออาชีพนอกจากความรู้ที่ได้ไปแล้ว การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคใหม่ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Practical Learning ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่นทักษะการนำเสนอ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมผ่านการทำงานกลุ่มที่หลากหลาย การต้องเรียนรู้ในหลายวิชา ก็จะมีส่วนเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของผู้เรียนให้เข้ากับสไตล์การสอนและรูปแบบของเนื้อหาวิชาต่างๆ ไปในขณะเดียวกัน

ผศ.ดร. ดวงพร เล่าว่า “เราทำทดสอบว่าก่อนที่เข้าเรียน คุณได้คะแนนเท่าไร เรียนจบก็วัดอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่บอกแต่ว่าเราคิดจะให้คุณเป็นอย่างนี้แต่เรามีการวัดด้วยว่าก่อนและหลัง อาจจะให้เพื่อน ให้อาจารย์ช่วยวัด และตอนหลังไปทำงานแล้วนายจ้างก็จะบอกด้วยว่าเป็นอย่างไร เราพยายามให้นักศึกษาของเรา สามารถปรับตัวได้ นำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ และมีความรู้ในระดับที่พอสมควร”

และนอกจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  CMMU ยังมีบริการวิชาการโดยจัดเป็นคอร์สอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ให้สามารถมาเลือกเรียนได้ตลอดทั้งปี เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับคนในสังคมอีกทางหนึ่ง

ก้าวสู่ปีที่ 24 ด้วย AACSB

การจะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นควรใช้การพิจารณาหลายๆ ด้านเช่น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของสถาบัน หลักสูตร คณาจารย์ ไปจนถึงศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว เพื่อยืนยันว่าสถาบันดังกล่าวสามารถจัดการศึกษาได้โดยเป็นที่ยอมรับเพียงใด

ในส่วนของสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลก กระบวนการรับรองของ Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB  ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจทั่วโลกได้การรับรองมาตรฐานนี้เพียง 5% โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับโลกที่ยืนยันคุณภาพของสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจระดับโลก และล่าสุด AACSB ก็ประกาศรับรอง CMMU ในปี 2562 เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันคุณภาพมาตรฐานของสถาบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 แห่งนี้

การพิจารณารับรองมาตรฐานของ AACSB จะมุ่งเน้นในด้านความเป็นเลิศของสถาบันที่ขอรับการประเมินทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัย โดยพิจารณาจากความชัดเจนของพันธกิจ เป้าหมาย การปฏิบัติตามพันธกิจด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ มีความมุ่งมั่นและมีนวัตกรรม   AACSB จะคัดเลือกคณะผู้แทนจากผู้บริหารระดับสูง และคณบดีของคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาเป็นคณะผู้ประเมินฯ โดยทีมที่มาตรวจรับรองให้กับ CMMU นั้นเดินทางมาจากออสเตรเลีย อังกฤษ และญี่ปุ่น คณะกรรมการให้ความคิดเห็นว่า CMMU เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูงทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย มีการบริหารจัดการและความร่วมมือภายในที่ดีเพื่อมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการเป็น “ภูมิปัญญาของแผ่นดินในด้านศึกษาการจัดการธุรกิจ”

ความต่อเนื่องหลังจากที่ CMMU ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลครั้งนี้ ผศ.ดร.ดวงพร เปิดเผยว่า จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อไปสมัครเรียนต่อในสถาบันที่มีคุณภาพ เพราะสถาบันการศึกษาทางธุรกิจทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันที่ได้รับการรับรองนี้ และวิทยาลัยก็จะมีโอกาสรับนักศึกษาจากนานาชาติเพิ่มเติมจากที่มีอยู่

ขณะเดียวกัน CMMU สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การทำกิจกรรมในระดับนานาชาติของวิทยาลัยมีโอกาสขยายตัวต่อไป และจะช่วยให้อันดับของวิทยาลัยขยับสูงขึ้นในการจัดอันดับสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลกปีหน้าได้

คณบดี CMMU มองว่า การได้รับการรับรองจาก AACSB ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่จะมาเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าที่จบไป ว่าได้ศึกษาในสถาบันที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล


เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

Last modified on Tuesday, 07 January 2020 06:36
X

Right Click

No right click