October 03, 2023

ABAC ก้าวสู่ปีที่ 50 การเป็น “World Class University”

December 19, 2019 2860

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และศิษย์เก่า เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จากนั้น ฉลองพระองค์ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ

ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังษา

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

ต่อจากนั้น พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระพร หลังเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543

“Labor Omnia Vincit” หรือ ความอุตสาหวิริยะ เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ คือ หนึ่งในปรัชญาสำคัญที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค : ABAC) ยึดมั่นมาตลอด การมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศ มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ทำให้เอแบควันนี้ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย แต่เป็นศูนย์กลางของการบ่มเพาะทางการศึกษาชั้นนำของไทย และก้าวไปสู่การเป็น World Class University ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในฐานะสถาบันการศึกษาแห่ง Transition & Innovation ที่มีแนวคิดทันสมัย หลักสูตรการเรียนการสอนที่นำเทรนด์ ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทั้งนี้ “ความรู้ และ คุณธรรม” คือ สององค์ประกอบหลักที่ เอแบค เชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ กลายเป็นบุคลากรคุณภาพ ที่สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคง พร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทั้งชาวไทย และต่างชาติได้อย่างแท้จริง ต้องไม่หยุดพัฒนา ตลอด 50 ปีของ เอแบค จึงไม่เคยหยุดนิ่ง จากในยุคแรกที่เปิดสอนเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ วันนี้เอแบคเปิดสอน ครบทุกสาขาวิชา ครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติ ทุกระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแถวหน้าของไทยที่มีนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ พร้อมกับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนได้อย่างไม่เป็นรองภาคการศึกษาต่างชาติ

เอแบคให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดออกแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเอแบคทั้ง 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ ที่ย่านหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม. 26 มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้นที่มีอยู่กว่า 15,000 คน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

อาทิ ห้องเรียนออนไลน์ e-Learning ที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตรจนถึงจบหลักสูตร โดยผู้เรียนสามารถพูดคุยสอบถามกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเรียลไทม์ ร่วมถึงทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตามต้องการ, หรือการทำระบบ E-Library ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อนักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกแม่นยำมากขึ้น และในอนาคตคาดว่า E-Library ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศและของโลก เพราะเอแบค พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับองค์ความรู้ให้แก่คนไทย โดยจะเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถค้นคว้าวิจัย และใช้ข้อมูล อ่านหนังสือตำราทุกศาสตร์ได้ เพื่อได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง และประเทศได้ในทั้งมิติกว้างและลึกอย่างเหมาะสม

นอกจากมุ่งพัฒนาหลักสูตร และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาแล้ว การที่จะประสิทธิ์ประสาทให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่อาจารย์ผู้สอนคือ หัวใจสำคัญ เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนั้น เอแบค จึงเน้นพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ใหม่ๆ ตามเทรนด์โลก และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆ มาสู่ผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รวมถึงเพื่อให้ เอแบค เป็น สถาบันการศึกษา ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ สร้างผู้เรียนให้มีความสุข ค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง พร้อมกับโลกการทำงานทำธุรกิจจริงๆ ทางมหาวิทยาลัย จึงมุ่งพัฒนา 3 ด้าน ประการแรกคือ by Design พัฒนาหลักสูตรการเรียนสอน เพื่อให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ ถัดมาคือ by Commitment โดยเน้นมุ่งสอนให้ทุกคนมีจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม ส่วนสำคัญที่สามคือ by Innovation คือ ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้สอดรับกับโลกาภิวัตน์

แน่นอนว่า ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เอแบค ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในภาคการศึกษาทั้งในไทย และเวทีโลก แน่นอนว่า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการผลิตบุคลากรที่เป็นคนคุณภาพของสังคม เจ้าของธุรกิจที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีช่วยขับเคลื่อนสร้างให้ไทยเข้มแข็งเติบโต จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป้าหมายหลัก และยิ่งใหญ่ ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ คือ การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเอง และสังคม ประเทศ รวมถึงในระดับเวทีโลกได้


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร 02-719-1929 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.grad.au.edu

Last modified on Thursday, 24 June 2021 08:53
X

Right Click

No right click